ثبت آزمایش بدون نسخه

 • انتخاب آزمایش
 • زمان بندی آزمایش
 • اطلاعات تماس
 • پیش فاکتور و پرداخت

انتخاب نوع آزمایش

 • BG&Rh تعیین گروه خونی
 • CBC شمارش کامل سلول‌های خونی
 • FBS قند خون ناشتا
 • BS.2hpp قند خون 2 ساعته
 • GTT ( 120 min ) تحمل گلوکز
 • A1C هموگلوبین A1C (قند خون 3 ماهه)
 • Total Lipid چربی توتال
 • TG تری‌گلیسیرید
 • Chol کلسترول
 • LDL چربی بد خون
 • HDL چربی مفید خون
 • Urea اوره
 • Creat کراتینین
 • U.A اسید اوریک
 • U / C کشت ادرار
 • Urine Analysis آنالیز ادرار
 • S/Ex1 آنالیز مدفوع 1
 • S/Ex2 آنالیز مدفوع 2
 • S/Ex3 آنالیز مدفوع ۳
 • S/C (X1) کشت مدفوع 1
 • S/C (X2) کشت مدفوع 2
 • S/C (X3) کشت مدفوع 3
 • O/B(X1) خون مخفی در مدفوع 1
 • O/B(X2) خون مخفی در مدفوع 2
 • O/B(X3) خون مخفی در مدفوع 3
 • Fat Droplets چربی مدفوع
 • Stool Elastasex1 الاستاز مدفوع 1
 • Stool Elastasex2 الاستاز مدفوع 2
 • Stool Elastase x3 الاستاز مدفوع 3
 • OT آسپارتات آمیلوترانسفراز
 • PT آلانین آمینوترانسفراز
 • ALK آلکالین فسفاتاز
 • Bili(T) بیلی‌روبین کل یا تام
 • BiliD BiliD (آزمایش بیلی‌روبین مستقیم)
 • Fe آهن
 • Ferritin فریتین
 • TIBC ظرفیت کل اتصال به آهن
 • Transferrin ترانسفرین
 • TSH هورمون تحریک کننده تیروئید
 • T3 تری یدوتیرونین
 • F.T3 T3 آزاد
 • T-UP (ECL) بازجذب T3
 • T4 تیروکسین
 • F.T4 T4 آزاد
 • Anti TPO آنتی‌بادی ضد تیروئید پراکسیداز
 • Zn روی
 • Selenium سلنیوم
 • Ca کلسیم
 • Ph فسفر
 • Na سدیم
 • Mg منیزیم
 • K پتاسیم
 • Cl کلراید
 • CRP C-Reactive-Protein
 • LDH لاکتات دهیدروژناز
 • Pro-calcitonin پروکلسی تونین
 • ESR 1h ESR 1h
 • ESR 2h ESR 2h
 • PSA Free آنتی ژن اختصاصی پروستات آزاد
 • PSA Total آنتی ژن اختصاصی پروستات توتال
 • Amy آمیلاز
 • Lip لیپاز
 • PT پروترومبین
 • PTT زمان نسبی ترومبوپلاستین
 • INR INR
 • T.PRO پروتئین تام
 • Alb آلبومین
 • LH هورمون لوتئال
 • FSH هورمون محرک فولیکول
 • Progestron پروژسترون
 • PRL پرولاکتین
 • Testosterone تستوسترون
 • Testosterone Free تستوسترون آزاد
 • Vit D (total) ویتامین D
 • vit A ویتامین A
 • Vit.E ویتامین E
 • Vit C ویتامین C
 • Vitamin B12 ویتامین B12 یا کوبالامین
 • Li لیتیوم
 • Pb سرب
 • HBs Ag آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B
 • HBs Ab آنتی‌بادی ضد آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B
 • HBe Ag آنتی‌ژن e ویروس هپاتیت B
 • HBe Ab آنتی‌بادی ضد آنتی‌ژن e ویروس هپاتیت B
 • HBC Ab آنتی‌بادی تام ضد آنتی‌ژن هسته ویروس هپاتیت B
 • HCV آنتی‌بادی ضد ویروس هپاتیت C
 • HCV Ag آزمایش آنتی‌ژن ویروس هپاتیت C
 • HIV آنتی‌بادی ضد ویروس نقص ایمنی انسان (ایدز)
 • HIVp24Ag آنتی‌ژن p24 ویروس نقص ایمنی انسان (ایدز)
 • Vol 24h حجم ادرار 24 ساعته
 • Urine Protein(24hrs) پروتئین ادرار 24 ساعته
 • Urine Urea (24hrs) اوره ادرار 24 ساعته
 • Urine Uric Acid (24h بررسی اوریک اسید ادرار 24 ساعته
 • Urine Albumin (24hrs آلبومین ادرار 24 ساعته
 • Urine Copper (24hrs) مس در ادرار 24 ساعته
 • Urine Free Cortizol کورتیزول آزاد در ادرار 24 ساعته
 • Urine Cystein (24hrs سیستئین ادرار 24 ساعته
 • (Urine Magnesium(24h منیزیم ادرار 24 ساعته
 • Urine Oxalate (24hrs اگزالات در ادرار 24 ساعته
 • (Urine Citrate (24hr سیترات ادرار 24 ساعته
 • HP.G آنتی‌بادی ضد هلیکوباکترپیلوری IgG
 • Rub(G) بررسی آنتی‌بادی علیه روبلا IgG
 • CMV(G) آنتی‌بادی علیه سایتومگالوویروس IgG
 • HSV(G) آنتی‌بادی علیه ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 IgG
 • VZV(IgG) آنتی‌بادی ضد ویروس واریسلا زوستر IgG
 • Mumps(IgG) آنتی‌بادی علیه ویروس اوریون IgG
 • Anti Jo1 آزمایش آنتی‌بادی ضد Jo1
 • Measles(IgG) آنتی‌بادی علیه ویروس سرخک IgG
 • ASCA آزمایش آنتی‌بادی علیه مخمر ساکارومیسس سرویسیه
 • Myco. Culture کشت مایکوپلاسما پنومونیه
 • Brucella (IgG) آنتی بادی IgG علیه بروسلا
 • BS قند خون غیر ناشتا
 • Borrelia burgdorferi آزمایش آنتی‌بادی ضد بورلیا بورگدوفری
 • Syphilis Ab Total آزمایش آنتی‌بادی توتال ضد سیفلیس
 • Syphilis Ab IgM آزمایش آنتی‌بادی IgM ضد سیفلیس
 • Hydatid ab آنتی‌بادی ضد کیست هیداتیک
 • C3 جزء C3 کمپلمان
 • C4 جزء C4 کمپلمان
 • CH50 همولیز کمپلمان کل
 • C1 Inhibitor مهارکننده C1 استراز
 • Alpha 1 Anti Trypsin آنتی بادی ضد آلفا 1 آنتی‌تریپسین
 • Pro-BNp(NT) بررسی Pro-BNp(NT)
 • A.lipoproteinA1 آپولیپوپروتئین A1
 • A.lipoproteinB آپولیپوپروتئین B
 • Nipple(C&S) کشت ترشحات نوک پستان
 • Nipple Dis.C آزمایش کشت ترشحات نوک پستان
 • Urethral(C&S) کشت ترشحات مجاری ادراری
 • Ureth Dis.S آزمایش بررسی ترشحات مجاری ادراری
 • Tissue Dis.C آزمایش کشت ترشحات بافت
 • Tissue Dis.S آزمایش بررسی ترشحات بافت
 • Vaginal(C&S) کشت ترشحات واژینال
 • Vaginal Dis.S آزمایش بررسی ترشحات واژینال
 • Wound(C&S) کشت زخم
 • Wound Dis.S آزمایش بررسی ترشحات زخم
 • Cyctatin C سیستاتین سی
 • Nasal(C&S) کشت ترشحات بینی
 • Eye Dis.C کشت ترشحات چشم
 • Copper مس
 • Semen اسپرم
 • Semen(C&S) کشت اسپرم
 • Blood(C&S) کشت خون
 • Globulin گلوبولین
 • Protozoa آزمایش تک یاخته‌ها
 • Haptoglobin هاپتوگلوبین
 • Rub(M) آنتی‌بادی علیه روبلا IgM
 • Homocysteine هموسیستئین
 • CMV(M) آنتی‌بادی علیه سایتومگالوویروس IgM
 • G-P05 فنیل کتونوری
 • HSV(M) آنتی‌بادی علیه ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 IgM
 • Phenylalanin اسیدآمینه فنیل آلانین
 • VZV(IgM) آنتی‌بادی ضد ویروس واریسلا زوستر IgM
 • TYR (آزمایش بررسی تیروزین خون)
 • Mumps(IgM) آنتی‌بادی علیه ویروس اوریون IgM
 • Anti Phospholipid(Ig آنتی‌بادی ضد فسفولیپید IgG
 • Measles(IgM) آنتی‌بادی علیه ویروس سرخک IgM
 • Brucella (IgM) آنتی بادی IgM علیه بروسلا
 • ACP اسید فسفاتاز
 • Acid Phos.(P) اسید فسفاتاز پروستاتی
 • CPK کراتین فسفوکیناز
 • CK-MB کراتین کیناز قلبی
 • Gamma GT گاماگلوتامیل ترانسفراز
 • HP.A آنتی بادی ضد هلیکوباکتر پیلوری IgA
 • Aldolase آلدولاز
 • HP.M آنتی بادی ضد هلیکوباکتر پیلوری IgM
 • ACE آنزیم مبدل آنژیوتانسین
 • Cholinesterase Cholinesterase (آزمایش بررسی کولین استراز)
 • Galactose (آزمایش بررسی گالاکتوز)
 • Phenobarbital فتوباربیتال
 • Phenytoin فنی توئین
 • Carbamazepine کاربامازپین
 • Valporate Na سدیم والپروات یا والپروئیک اسید
 • Digoxin دیگوکسین
 • Lamotrigine لاموتریژین
 • Ethosuximide اتوسوکسیماید
 • Topiramate Topiramate (آزمایش بررسی توپیرامات)
 • Acetaminophen Acetaminophen (آزمایش بررسی استامینوفن)
 • Alperazolam Alperazolam (آزمایش بررسی آلپرازولام)
 • Clonasepam کلونازپام
 • Codeine Codeine (آزمایش بررسی کدئین)
 • Flurazepam Flurazepam (آزمایش بررسی فلورازپام)
 • Oxazepam Oxazepam (آزمایش بررسی اگزازپام)
 • Keppra(Levetiracetam کپرا یا لوتیراستام
 • Methamphetamine(MET) متاآمفتامین
 • Amphetamine(AMP) آمفتامین
 • Tramadol ترامادول
 • Methadone متادون
 • Tricyclic(TCA) رپید تری سایکلیک
 • MSUD ادرار شربت افرا
 • Dir.Coombs کومبس مستقیم
 • Ind.Coombs کومبس غیرمستقیم
 • ABG (آزمایش بررسی گازهای خونی)
 • U.B.T تست تنفسی اوره
 • W.B.C گلبول‌‌های سفید خون
 • R.B.C گلبول های قرمز خون
 • HCT هماتوکریت
 • Hb.Elect الکتروفورز هموگلوبین
 • Hb F هموگلوبین F
 • Hb A2 هموگلوبین A2
 • Hb C (آزمایش بررسی هموگلوبین C)
 • Hb S (آزمایش بررسی هموگلوبین S)
 • Hb E (آزمایش بررسی هموگلوبین E)
 • Hb D (آزمایش بررسی هموگلوبین D)
 • CT زمان تشکیل لخته
 • BT زمان توقف خونریزی
 • Fibrinogen فیبرینوژن
 • D-Dimer دی دایمر
 • FDPs FDP (آزمایش محصول تجزیه فیبرین یا قطعه D)
 • LE Cells سلول لوپوس اریتماتوز
 • Protein C پروتئین C
 • Anti thrombin III آنتی‌ترومبین III
 • APC R (Leiden factor فاکتور لیدن
 • تروپونین
 • Lupus -anti- Co AB لوپوس آنتی کوآگولانت
 • VWF VIII فاکتور وون ویل براند
 • B-hCG بتا بارداری
 • B-hCG-Titre تیتراسیون بتا بارداری
 • Anti Thyroglobulin A آنتی‌بادی ضد تیروگلوبولین
 • Thyrogolobulin تیروگلوبولین
 • TBG (آزمایش بررسی گلوبولین متصل شونده به تیروکسین)
 • Anti TSH Receptor Ab (آزمایش بررسی آنتی‌بادی علیه گیرنده TSH)
 • Erythropoeitin اریتروپوئتین
 • Myoglobin (آزمایش میوگلوبین خون و ادرار)
 • DHT دی‌هیدروتستوسترون
 • Leptin (آزمایش لپتین خون)
 • DHEAS دهیدرواپی آندسترون سولفات
 • SHBG گلوبین متصل شونده به هورمون جنسی
 • Estradiol (ECL) استرادیول
 • Estriol (آزمایش استریول)
 • Inhibin A اینهیبین A
 • Inhibin B اینهیبین B
 • Cortisol Am کورتیزول AM
 • GH basal هورمون رشد
 • PTH هورمون پاراتیروئید
 • ACTH (AM) هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک
 • Aldosterone ( AM ) آلدسترون
 • Gastrin گاسترین
 • Calcitonin کلسی تونین
 • Insulin انسولین
 • EMA IgM/IgG (ارزیابی سطح آنتی بادی IgM و IgG علیه اندومزیال)
 • IL 6 اینترلوکین 6
 • C-Peptid پپتید C
 • IGFBP3 (آزمایش پروتئین شماره 3 متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولین)
 • IGF1 فاکتور 1 رشد شبه انسولین
 • AMH آنتی مولرین هورمون
 • Folic Acid فولیک‌اسید یا فولات
 • EBV(IgM) آنتی بادی IgM علیه ویروس اپشتن بار
 • Wright رایت
 • Co.Wright کومبس رایت
 • 2ME 2-مرکاپتواتانول
 • Widal ویدال
 • Cold Agg. آگلوتینین‌های سرد
 • Cryoglobuline کرایوگلوبولین‌ها
 • RPR واکنش سریع پلاسما
 • PPD تست پوستی توبرکولین
 • ANA آنتی‌بادی ضد هسته
 • Anti DNA آنتی‌بادی ضد DNA دو رشته‌ای
 • Anti-Smith Ab (آزمایش آنتی اسمیت)
 • Anti Centromer Ab آنتی‌بادی ضد سانترومر
 • Anti Histone Ab آنتی‌بادی ضد هیستون
 • Protein S پروتئین S
 • Hb HBG
 • M.C.V M.C.V
 • M.C.H M.C.H
 • M.C.H.C M.C.H.C
 • PLATELETS PLATELETS
 • RDW-CV RDW-CV
 • Neutrophils Neutrophils
 • Lymphocytes Lymphocytes
 • Monocytes Monocytes
 • Eosinophils Eosinophils
 • Basophils Basophils
 • Band Cells Band Cells
 • Metamyelocytes Metamyelocytes
 • Lym.Variant Forms Lym.Variant Forms
 • Myelocyte Myelocyte
 • Promyelocyte Promyelocyte
 • Blast Cells Blast Cells
 • Promonocytes Promonocytes
 • Monoblasts Monoblasts
 • NRBC NRBC
 • Hypochromia Hypochromia
 • Anisocytosis Anisocytosis
 • Poikilocytosis Poikilocytosis
 • Ovalocytosis Ovalocytosis
 • Target Cells Target Cells
 • Microcytosis Microcytosis
 • Tear Drop Cells Tear Drop Cells
 • Macrocytosis Macrocytosis
 • Polychromasis Polychromasis
 • Howell-Jolly Body Howell-Jolly Body
 • Acanthocyte Acanthocyte
 • Rouleaux Formation Rouleaux Formation
 • Elliptocytosis Elliptocytosis
 • Schistocytosis Schistocytosis
 • Toxic granulation Toxic granulation
 • Giant Plt Giant Plt
 • MPV MPV
 • PDW PDW
 • P-LCR P-LCR
 • Anti Phospholipid(Ig آنتی فسفولیپید آنتی بادی IgM
 • Cortisol Pm کورتیزول PM
 • RNP- Ab آزمایش آنتی‌بادی ضد ریبونوکلئوپروتئین
 • ANCA آنتی‌بادی ضد ترکیبات سیتوپلاسم نوتروفیل
 • pANCA آزمایش آنتی‌بادی ضد ترکیبات سیتوپلاسم نوتروفیل (نوع دورهسته‌ای)
 • AMA آنتی‌بادی‌ ضد میتوکندری
 • ASMA آنتی‌بادی ضد ماهیچه‌های صاف
 • APCA آزمایش آپکا
 • PLT.Ab آنتی‌بادی ضد پلاکت
 • RF فاکتور روماتوئید
 • Anti CCP آنتی‌بادی علیه پپتید سیترولیزینه حلقوی
 • CEA کارسینوامبریونیک آنتی‌ژن
 • AFP آلفافتوپروتئین
 • CA 15-3 ّمارکر CA 15-3
 • CA 125 مارکر CA 125
 • CA 19.9 مارکر CA 19.9
 • CA 242 مارکر CA 242
 • CA 72-4 مارکر CA 72-4
آزمایش های انتخاب شده

مبلغ کل آزمایش شما : 0 ریال می باشد.

انتخاب روز و ساعت آزمایشروز و تاریخ نمونه گیری انتخاب شده : نا مشخص

بازه زمانی نمونه گیری انتخاب شده : نامشخص

اطلاعات کاربری

تایید پیش فاکتور و پرداخت وجه

سفارش شما با موفقیت ثبت گردید. جهت مشاهده سفارشات لطفا اینجا کلیک فرمایید .

آزمایشگاه مرکز جراحی محدود افق

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه علی نعمتی

شماره پذیرنده : 12-972 تاریخ : 1400/12/10 - 10:05
نام بیمار : خانم فائزه کاظمی سن : 73 سال
قرارداد : آزاد کد اشتراک : 0450931651
پزشک : نامشخص
  مجموع : 5,122,950 قابل پرداخت : 5,123,000
  سهم بیمار : 5,122,950 پرداخت شده : 0
  باقیمانده : 5,123,000
  تاریخ جوابدهی : 48 الی 72 ساعت پس از نمونه گیری
  • درصورت تکرار آزمایش ها، تاریخ جوابدهی تغییر خواهد کرد.
  • ساعات کار آزمایشگاه : 7 صبح الی 19

  دسته بندی شماره 1

  دسته بندی شماره 2